Prynu sylwadau youtubeSut i brynu golygfeydd, tanysgrifwyr, hoffterau, sylwebaethau?

CofrestruYchwanegwch arian at eich balansCreu cwmniSylwadau YouTube

Phris £ / 100

Micro YouTube (o 75 nod) [ Британии — Уэльсе] [Min: 1] 55.07
YouTube Mini (o 150 nod) [ Британии — Уэльсе] [Min: 1] 65.77
Safon YouTube (o 300 nod) [ Британии — Уэльсе] [Min: 1] 93.46


I gael prawf am ddim ar y gwasanaeth hwn, cysylltwch â'r ymgynghorydd ar -lein ar y gwaelod ar y dde.


Pan fyddwch chi'n prynu sylwadau youtube, mae'n sefydlu'ch fideo ar gyfer llwyddiant cyflym a diymdrech. Er bod yna lawer o gamdybiaethau yn ymwneud â'r arfer hwn, mewn gwirionedd, nid oes unrhyw beth anarferol nac anfoesegol ynglŷn â rhoi headstart i'ch fideos. Yn wir, pan fyddwch chi'n prynu sylwadau youtube yn rhad, rydych chi'n cymryd rhan mewn “marchnata firaol,” strategaeth hynod effeithiol a ddefnyddir gan lawer o YouTubers llwyddiannus. Yn yr erthygl hon, rydym yn egluro buddion prynu sylwadau YouTube a dweud wrthych sut i'w wneud yn ddiogel i wneud y mwyaf o'ch llwyddiant YouTube. Darllenwch ymlaen am ganllaw ar sut i brynu sylwadau YouTube o ansawdd uchel! Beth yw sylwadau YouTube? Cyn i chi benderfynu yn ffurfiol brynu sylwadau ar YouTube, gallai helpu i fyfyrio ar yr union beth yr ydym yn siarad amdano. Sylwadau YouTube yw'r sylwadau y mae gwylwyr yn eu gadael ar waelod y dudalen pan fyddant yn gwylio'ch fideo. Mae gwylwyr YouTube sydd â chyfrifon mewn safle da, o fewn rheswm, yn gallu mynegi eu hunain sut bynnag y dymunant yn adran sylwadau eich fideo - mae rhai sylwadau'n gadarnhaol, tra gall eraill fod yn eithaf torri ac yn golygu. Ond, fel maen nhw'n dweud, mae'r holl gyhoeddusrwydd yn gyhoeddusrwydd da. Yn nodweddiadol, mae fideos YouTube sydd â nifer fawr o sylwadau yn cael eu hystyried yn llwyddiannus, yn enwedig wrth eu cyplysu â llawer o olygfeydd YouTube o ansawdd uchel. Mae ychydig yn debyg i'r cyfryngau cymdeithasol - pan fyddwch chi'n ysgrifennu post sy'n cynhyrchu llawer o sgwrs, gallwch chi fod yn hyderus bod eich cynnwys yn bryfoclyd mewn rhyw ffordd. Yn yr un modd, pan fydd gan eich sianel YouTube lawer o hoff bethau, sylwadau a golygfeydd, gallwch fod yn hyderus eich bod yn gwneud rhywbeth yn iawn. Pam mae Prynu Sylwadau YouTube yn bwysig? Felly, pam prynu sylwadau fideo youtube? Y prif reswm yw cyhoeddusrwydd. Fel unrhyw blatfform cyfryngau cymdeithasol arall, mae YouTube yn tueddu i hybu cynnwys sy'n cael ei ystyried yn boeth. Bydd fideo YouTube sydd â llawer o sylwadau yn cael ei ystyried yn boblogaidd ac, o'r herwydd, gellir ei argymell yn aml i wylwyr a allai fod â diddordeb yn y cynnwys. Trwy brynu sylwadau YouTube allan o'r giât, gallwch ddarparu ar gyfer elfen cyfryngau cymdeithasol y platfform, wrth roi hwb sylweddol i'ch fideos YouTube yn y broses. Pâr hyn gyda mewnlifiad o hoff bethau a golygfeydd YouTube o ansawdd uchel, a byddwch chi mewn busnes mewn gwirionedd! Felly, i adolygu, sylwadau YouTube: Rhowch hygrededd i'ch sianel helpwch eich cynnwys i raddio gwefr yn uwch ar fideos newydd Pam ddylech chi brynu sylwadau youtube? Pan fyddwch chi'n prynu sylwadau YouTube go iawn, rydych chi'n rhoi cyfle i'ch cynnwys ddod o hyd i'r llwyddiant y mae'n ei haeddu. Ffaith anffodus y mater yw bod gan YouTube ormod o gynnwys. Er nad oes rhifau caled ar gael, amcangyfrifir bod nifer y fideos ar rif y platfform yn y cannoedd o filiynau. Gyda'r swm hwnnw o gystadleuaeth, does ryfedd fod y fideo ar gyfartaledd yn tynghedu i bylu i ebargofiant. Fodd bynnag, nid oes rhaid iddo fod fel hyn. Mae fideos sydd â llawer o hoff bethau, sylwadau a safbwyntiau yn tueddu i brofi twf esbonyddol. Hynny yw, po fwyaf o sylwadau sydd gennych, y mwyaf o hoffterau, safbwyntiau a thanysgrifwyr y byddwch yn eu cael yn y dyfodol. Mae fideos sy'n cynhyrchu bwrlwm cyflym yr eiliad y cânt eu cyhoeddi yn tueddu i godi'n gyflym iawn yn rhengoedd y cynnwys. Nid yn unig y bydd YouTube yn dechrau rhoi mwy o eiddo tiriog i chi ar y wefan, ond mae defnyddwyr platfform hefyd yn fwy tebygol o gymryd sylw. Pam? Oherwydd yn haeddiannol ai peidio, mae gwylwyr yn tueddu i roi mwy o ymddiriedaeth mewn fideos sydd â llawer o hoff bethau, sylwadau a safbwyntiau. Mae'n rhoi ymdeimlad o hygrededd i'r cynnwys. Wrth gwrs, unwaith y bydd y fideos yn tynnu oddi arnyn nhw, bydd y tebyg a'r sylwadau yn dod yn naturiol! Mae fel unrhyw ymgyrch farchnata arall - yn hytrach na gwario'ch arian ar hysbysebion y mae pobl yn eu hanwybyddu, rydych chi'n ei ddefnyddio i gynhyrchu bwrlwm ar gyfer eich cynnwys mewn gwirionedd. YouTubers sy'n prynu Sylwadau: Sicrhewch fod coes i fyny ar y gystadleuaeth yn elwa o farchnata diymdrech yn helpu eu cynnwys i sefyll allan i gynyddu ymgysylltiad, graddio a thanysgrifwyr newydd yn prynu sylwadau youtube yn ddiogel? Mae yna faterion posib a allai ddod o brynu sylwadau YouTube o ansawdd isel. Er enghraifft, mae YouTube yn ddigon cymwys i sylwi pan fydd fideos yn cael eu gorlifo'n sydyn gyda mewnlifiad amlwg o sylwadau bot. Er nad yw'r union droi y mae'r platfform yn ei gymryd yn hollol glir (fel arfer bydd yn amrywio ar sail graddfa'r drosedd), gall YouTube atal - neu hyd yn oed ddod i ben - cyfrifon y gwelir nad ydynt yn cyd -fynd â'u telerau'r cytundeb. Nid yw YouTube yn rhoi cyhoeddusrwydd i wybodaeth ynglŷn â pha mor aml y maent yn cymryd mesurau disgyblu, ac nid ydynt yn gwneud sylwadau ar yr union broses y maent yn ei defnyddio wrth fflagio a chosbi sylwadau. Fodd bynnag, mae sylwadau dilys o ansawdd uchel yn gwbl ddiogel i'w prynu. Anaml y bydd ymgyrchoedd marchnata firaol dan arweiniad ffynonellau parchus yn cael eu nodi neu eu cosbi, a dim ond sylwadau o ansawdd uchel iawn yr ydym yn eu darparu sy'n effeithiol, yn gyfrinachol ac yn hollol ddiogel. Casgliad Mae'r stigma ynghylch yr arfer o brynu safbwyntiau a sylwadau yn wirion ac yn annymunol. Y gwir amdani yw bod marchnata firaol yn arfer cyffredin y mae llawer o brif YouTubers - y mae llawer yr ydych chi'n ei adnabod yn ôl pob tebyg yn ei adnabod - yn ymgysylltu. Pam maen nhw'n ei wneud? Oherwydd bod prynu sylwadau yn ffordd effeithiol o gael sylw i'ch cynnwys yn gyflym. Peidiwch â gadael i'ch fideo nesaf bylu i mewn i ebargofiant llyfrgell YouTube eisoes. Yn lle, gadewch i'ch cynnwys o ansawdd uchel gyflawni'r llwyddiant y mae'n ei haeddu trwy gynhyrchu bwrlwm yn gyflym. Trwy brynu'ch sylwadau gennym ni, rydych chi'n gwarantu bwrlwm a diddordeb yr eiliad y bydd eich fideo yn cael ei lanlwytho. Cyn belled ag y mae marchnata fideo YouTube yn y cwestiwn, nid yw'n gwella o lawer na hynny.