• Dilynwyr LinkedIn

Prynu dilynwyr LinkedIn



Sut i brynu golygfeydd, tanysgrifwyr, hoffterau, sylwebaethau?

Cofrestru



Ychwanegwch arian at eich balans



Creu cwmni



Dilynwyr LinkedIn

Phris £ / 100

Dilynwyr LinkedIn go iawn [ Британии — Уэльсе] [Min: 1] 7.08


I gael prawf am ddim ar y gwasanaeth hwn, cysylltwch â'r ymgynghorydd ar -lein ar y gwaelod ar y dde.


Prynu Dilynwyr LinkedIn Os ydych chi ar y farchnad i brynu dilynwyr LinkedIn ar gyfer tudalen fusnes neu dudalen cwmni o unrhyw fath, rydych chi ymhell o yn y lleiafrif. Mewn gwirionedd, mae ymchwil yn awgrymu bod mwy o fusnesau a gweithwyr proffesiynol nag erioed cyn nawr yn prynu dilynwyr LinkedIn yn rheolaidd i wella eu proffiliau. Eto i gyd, nid yw'r ffaith bod pawb yn gwneud rhywbeth o reidrwydd yn ei wneud yn iawn. Yn ogystal, mae gwahaniaeth enfawr rhwng prynu dilynwyr dilys o ansawdd uchel gan werthwr ag enw da a chasglu dilynwyr rhad a gynhyrchir gan bot o ffynhonnell gysgodol. Os ydych chi'n mynd i dalu am ddilynwyr LinkedIn, chi sydd i sicrhau eu bod nhw'n real, yn egnïol ac yn werth talu amdanyn nhw. Gadewch i ni edrych ar sut mae'r holl beth yn gweithio ychydig yn fwy manwl. Pwy sydd angen dilynwyr LinkedIn? Er mwyn deall sut y gallwch chi elwa pan fyddwch chi'n prynu dilynwyr ar LinkedIn, mae angen i chi ystyried un ystadegyn pwysig yn unig: 590 miliwn o ddefnyddwyr sy'n rhychwantu 200+ o wledydd pan feddyliwch am y peth, mae hynny'n nifer o bobl eithaf rhyfeddol o bobl ar gyfer unrhyw blatfform cymdeithasol. Y gwahaniaeth yw bod gyda LinkedIn, maen nhw i gyd allan am un peth ac un peth yn unig - llwyddiant. P'un a ydych chi'n berchennog busnes, yn geisiwr gwaith neu'n weithiwr proffesiynol annibynnol, mae mynd heibio ar LinkedIn yn golygu sicrhau bod eich llais. Nid yw'n hawdd sefyll allan o'r dorf gyda'r mathau hyn o rifau, ond mae'n cael ei wneud yn berffaith bosibl pan fyddwch chi'n prynu dilynwyr LinkedIn go iawn. Fel sy'n wir gyda bron pob rhwydwaith cymdeithasol, mae'r allwedd i lwyddiant ar LinkedIn yn gorwedd yn y niferoedd yn unig. Prynu dilynwyr tudalen LinkedIn Pam talu am ddilynwyr LinkedIn? Gan edrych ar yr holl beth gydag enghraifft syml bob dydd - dychmygwch eich bod chi'n defnyddio LinkedIn i headhunt darpar weithwyr neu bartneriaid. Rydych chi'n dod ar draws dau ymgeisydd hyfyw sydd â phroffiliau trawiadol - y ddau ohonyn nhw'n ticio'r holl flychau cywir. Yr unig wahaniaeth yw er bod un o'r ymgeiswyr hyn wedi casglu 70000 o ddilynwyr neu fwy, dim ond ychydig o ddilynwyr sydd gan y llall. Gadewch i ni ddweud bod gan yr ymgeisydd cyntaf hefyd ddigon o gysylltiadau LinkedIn, ardystiadau ac ati. Ar unwaith, pa un o'r ddau sy'n sefyll allan fel yr ymgeisydd o ddewis? Nid yw gwneud dyfarniadau snap fel y rhain yn newydd nac yn anarferol. Mewn gwirionedd, dyna'n union yr hyn y mae pob defnyddiwr cyfryngau cymdeithasol yn ei wneud yn isymwybod. Poblogrwydd yw'r prif ffon fesur lle rydym yn mesur hygrededd a gwerth ar lwyfannau fel y rhain. Felly, gall y niferoedd wneud byd o wahaniaeth ac yn aml. Os nad oes gennych chi ddigon o brawf cymdeithasol i wirio'ch hyfywedd a'ch awdurdod, rydych chi'n wynebu'r gobaith o bylu'n dawel. Prynu Dilynwyr Cwmni LinkedIn Prynu Dilynwyr yn erbyn Ennill Dilynwyr Nid yw'n syndod bod dadl bob amser wedi cynddeiriog ynglŷn â moeseg prynu dilynwyr yn lle eu hennill. Mae rhai yn dadlau pan fyddwch chi'n prynu dilynwyr LinkedIn, rydych chi i bob pwrpas yn twyllo. Gan na wnaethoch chi ennill y ffordd hen ffasiwn iddyn nhw, does dim hawl yn ymddangos ar eich proffil. Mewn gwirionedd, y cyfan rydych chi'n ei wneud yw manteisio ar y duedd i ddefnyddwyr LinkedIn wneud dyfarniadau snap, yn seiliedig ar ddim byd o bwys o gwbl. Dim ond oherwydd bod gan un unigolyn ar LinkedIn filoedd o ddilynwyr. Ac ychydig iawn o ddilynwyr sydd gan un arall yn awtomatig yn golygu bod un yn ‘well’ na’r llall. Serch hynny, dyma'r dehongliad ar unwaith o'r mwyafrif o ddefnyddwyr. Gwir yw, ni all holl ddilynwyr LinkedIn yn y byd wneud iawn am ddiffyg talent, gwybodaeth, sgiliau, profiad ac ati. Yn lle, mae prynu dilynwyr LinkedIn yn syml yn rhoi cyfle i chi sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed a chael eich cymryd o ddifrif gan eraill. O ganlyniad, rydych chi hefyd yn fwy tebygol o ddechrau denu dilynwyr newydd yn organig.